Vagt missionsdokument från Kyrkornas världsråd

Kyrkornas världsråd (KV) publicerade år 2012 ett nytt missionsdokument ”Tillsammans för livet” (Together towards life) och dokumentet torde snart finnas också på finska. Det är viktigt för att man också i Finland ska kunna göra en mera omfattande bedömning av det. Dokumentet hade en central roll vid KV:s generalförsamling i Busan i Sydkorea denna månad….

Kyrkornas världsråd (KV) publicerade år 2012 ett nytt missionsdokument ”Tillsammans för livet” (Together towards life) och dokumentet torde snart finnas också på finska. Det är viktigt för att man också i Finland ska kunna göra en mera omfattande bedömning av det. Dokumentet hade en central roll vid KV:s generalförsamling i Busan i Sydkorea denna månad.

Finländska teologer från olika håll har framfört kritik av dokumentet. I en intervju i maj (20.5.2013 Kotimaa24.fi) konstaterade chefen för kyrkans missionscentral, Risto Jukko: ”Den största bristen i missionsdokumentet är att korsets teologi är vag och att rättfärdiggörelsens synvinkel fattas”. Biskop Matti Repo fäste sig i samma intervju vid att den Helige Andes uppgift inte i dokumentet beskrivs så som den förstås i den klassiska lutherska teologin. Repo konstaterade också att ”enligt Bibeln påminner den Helige Ande oss om allt som Sonen har talat. Andens uppgift är att fortsätta Sonens verk. En postmodern filosofi producerar en postmodern lära om den Helige Ande. Den blir lösryckt från frälsningen och från Kristus.”

Nyligen utgav Teologiska institutet i Finland boken ”Lähetys globalisoituvassa maailmassa” [ungefär: Mission i en allt mer globaliserad värld] där Timo Eskola kommer med en ännu mer kritisk analys av KV:s missionsdokument. Enligt Eskola ”är dokumentets uppfattning om mission på något sätt kopplat till kyrkornas verksamhet, men samtidigt grundar sig mission inte längre på försoningsverket.” ”Till exempel handlar det för det första överhuvudtaget inte längre om att byta religion… mission strävar till att ’skapelsen ska blomstra’. Det sker för sin del genom att människan får möjlighet att påverka sin egen situation – inte genom Kristi död och förlåtelse av synder. Omvändelsearbete skulle vara absurt för att … den lokala ’visheten och kulturen’ redan som sådan är något som Guds Ande har åstadkommit.”

Enligt Eskola kan både karismatiker och universalister, som bagatelliserar skillnaderna mellan olika religioner, känna igen tankarna i detta dokument. ”Den enda gruppen som knappast hittar sina egna uttalanden ur dessa rader är den traditionella lutherdomen. Det är onödigt att leta efter åtskillnad mellan lag och evangelium, och målet för kyrkans andliga arbete svarar inte heller mot uppfattningen om evangeliets ämbete”, skriver Eskola.

Det är viktigt att lyssna till den kritiska analysen eftersom uttrycken på vissa ställen är vaga, exempelvis när man talar om förkunnelse och omvändelse. Kyrkohistorien lär att det leder vilse om man skiljer Guds Andes verk från Guds ords konkreta undervisning och Kristi evangelium. När Anden lösgörs från Ordet är det bara människans fantasi som sätter gränser för vad man börjar se som den Helige Andes verk i världen. Enligt Bibeln är Guds Andes huvudsakliga verk överallt i världen att göra människan medveten om sin syndighet, om Guds helighet och om att Kristi försoningsverk är nödvändigt och tillräckligt.