Nåden intresserar igen

I amerikanska kristna kretsar har man de senaste åren fört en livlig diskussion om nåden. Man har diskuterat hur Guds nåd rätt ska förstås, predikas och tillämpas i det egna livet. Ibland har diskussionen rört sig exakt om samma ämnen som för ett halvt årtusende sedan, under reformationen. Man har tvistat om förhållandet mellan lag...

I amerikanska kristna kretsar har man de senaste åren fört en livlig diskussion om nåden. Man har diskuterat hur Guds nåd rätt ska förstås, predikas och tillämpas i det egna livet. Ibland har diskussionen rört sig exakt om samma ämnen som för ett halvt årtusende sedan, under reformationen. Man har tvistat om förhållandet mellan lag och evangelium och om vad rättfärdiggörelse och helgelse innebär.

En som befunnit sig i den amerikanska diskussionens mitt är en av världens mest kända predikanters, Billy Grahams, dotterson, pastor Tullian Tchividjian. Han har skrivit en av de mest centrala böckerna i denna diskussion, One way love – inexhaustible grace for an exhausted world (Ung. Enkelriktad kärlek – outtröttlig nåd för en uttröttad värld).

”Mycket intressant är att det är just från Martin Luthers skrifter som den reformerta Tchividjian har funnit ny inspiration i förståelsen av nåden.” I flera av hans intervjuer, tal och skrifter låter Tchividjian närmast som en nyomvänd, entusiastisk lutheran. Vad kunde vara mer lämpligt än att när reformationens jubileumsår (2017) närmar sig finner en av Amerikas för tillfället mest kända predikanter på nytt nådens innebörd genom att läsa Luther!

Att på rätt sätt skilja mellan lag och evangelium är enligt Tchividjian avgörande för troslivet. Lagen ska förkunnas. Tchividjian varnar för att förneka Guds lag. Han är alltså inte antinomist, en som förnekar lagen. Men han påminner om att lagen varken kan frälsa eller helga någon. Enda sättet att bli frälst och helgad är genom Guds nåd. Guds nåd i Kristus är den enda kraften som verkligen helgar människan. Då förstås helgelsen för människans del så som den förstods vid tiden för reformationen: en allt djupare insikt om vad synden och nåden innebär.

Liksom så många gånger förr håller denna nådediskussion som de senaste åren varit livlig i Amerika nu på att spridas också till andra länder. Snart publiceras den andra berömda amerikanska pastorn Michael L. Browns bok ”Hyper-Grace” (Hypernåd) på finska. I denna bok, som i Amerika orsakat diskussioner, försöker den messianske juden Michael L. Brown kämpa mot vissa förvrängningar av läran om nåden.

Det är uppiggande att man mitt bland de ständiga tvisterna om etiska frågor även ibland diskuterar trons kärnfrågor. Förhoppningsvis skulle denna diskussion få leda till att vi alla på ett djupare och ärligare sätt kan bekänna våra synder och ta emot och uppleva Guds nåd. Guds nåd är för den kristne inte bara en avgörande viktig trossats. Den är också för varje pånyttfött Guds barn levande verklighet och erfarenhet.