Lyhördheten för Guds ord måste bevaras

Kristendomens Gud är en talande Gud. Han hör sina barns böner och han talar till människorna i sitt ord. Men vill och kan vi lyssna till Guds tal i Bibeln? Åtminstone inom väckelserörelserna och kyrkans konservativa kretsar anses Bibeln vara Guds ord. Man erkänner Bibelns auktoritet. Men det här garanterar inte i sig att man…

Kristendomens Gud är en talande Gud. Han hör sina barns böner och han talar till människorna i sitt ord. Men vill och kan vi lyssna till Guds tal i Bibeln?

Åtminstone inom väckelserörelserna och kyrkans konservativa kretsar anses Bibeln vara Guds ord. Man erkänner Bibelns auktoritet. Men det här garanterar inte i sig att man också i praktiken lyssnar och följer Bibelns undervisning. En lyhördhet inför Guds ord är en mycket praktisk sak. Det handlar inte bara om en princip eller en teori. Det är ingen nytta med att erkänna Bibelns auktoritet, om det inte leder till att man också i praktiken lyssnar till vad Bibeln lär i olika frågor.

Lyhördheten inför Guds ord kan gå förlorad på många olika sätt. Man kan mista den helt enkelt genom att förneka att Bibelns konkreta texter är Guds eget tal till människan. Förmågan att lyssna till Guds tal i Bibeln kan man mista också på grund av sina egna teologiska eller andra förhandsinställningar. Om en människa redan på förhand utgår från att hon vet vad Bibeln lär, har hon inget särskilt behov av att uppmärksamt lyssna till texterna. Hon har inget behov av att granska sina egna ståndpunkter, eftersom hon anser att hennes egna åsikter redan är i enlighet med Bibelns.

Ändå är det enda säkra sättet att bevara sina egna uppfattningar Bibelenliga att närma sig Bibelns konkreta texter om och om igen och fråga: ”Har jag säkert förstått det här rätt?”

Ett allmänt sätt att undvika Guds tilltal är att ta till frasen: ”Det är bara din tolkning.” Ett större problem än tolkningen är ändå det att man inte ens känner till Bibelns undervisning eller att man inte vill rätta sig efter den. Jag frågade en gång av en person vad han tänker om en viss trosfråga. Svaret var spontant: ”Ja, det finns olika åsikter om den saken.” Jag fortsatte samtalet: ”Men hur förstår du själv de Bibelställen som talar om det här?” Dem hade personen i fråga aldrig studerat. Han visste inte ens var de Bibelställena fanns eller vad som stod där.

Det finns två huvudsakliga hinder för en rätt lyhördhet inför Bibeln. Antingen känner man helt enkelt inte till vad Bibeln lär, eftersom man inte ens läser den. Eller så har man inte lyssnat tillräckligt omsorgsfullt på texterna. När man kommer så långt att man tillsammans med andra kristna på allvar lyssnar till vad Bibeln säger och tillsammans funderar över hur man i praktiken ska följa Bibelns undervisning, då är man på rätt väg. Är inte det varje kristens skyldighet? På den vägen borde vi kristna fortsätta hela livet ut.

När en enskild kristen, en kyrka eller en andlig rörelse överger Guds ord som manuskript för sitt liv, förlorar man Guds ledning. Gud leder sitt folk genom sitt ord. Som psalmisten säger: ”Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig.” (Ps 119:105)