Konfessionslös stat – en omöjlighet

Webbsidan Eroakirkosta.fi har redan i flera år uppmanat människor att skriva ut sig ut Finlands evangelisk-lutherska kyrka. Fram till början av detta år hade redan 400 000 människor gått ur kyrkan via webbsidan. På sidan uttrycker man också sina långtgående mål: ”Finska staten borde gå mot konfessionslöshet. En konfessionslös stat behandlar alla religioner och övertygelser...

Webbsidan Eroakirkosta.fi har redan i flera år uppmanat människor att skriva ut sig ut Finlands evangelisk-lutherska kyrka. Fram till början av detta år hade redan 400 000 människor gått ur kyrkan via webbsidan. På sidan uttrycker man också sina långtgående mål: ”Finska staten borde gå mot konfessionslöshet. En konfessionslös stat behandlar alla religioner och övertygelser lika och tar inte ställning för eller emot någon religion eller övertygelse.”

Detta mål är både i praktiken och i princip, även på tankenivå, fullständigt omöjligt, förnuftsvidrigt och vilseledande. Det är omöjligt att ens föreställa sig en organiserad stat, som inte skulle ta någon som helst ställning för eller emot någon övertygelse. Orsaken till detta är att varje existerande samhällssystem alltid har någon form av tro och övertygelse som grund. Man måste ha en bestämd uppfattning om människan, livet och rätt och fel, för att överhuvudtaget kunna leva organiserat tillsammans. På dessa trosuppfattningar och övertygelser bygger man sedan upp olika slags regler, attityder och seder, som styr det gemensamma livet, från trafikregler ända till pedagogiska mål och hur barn, äldre, sjuka, oliktänkare eller brottslingar behandlas.

Det kan inte finnas något organiserat liv tillsammans utan trosföreställningar och övertygelser – inte ens på fantasinivå. På webbsidan Eroakirkosta.fi konstaterar man också – helt i strid med det egna målet att ”en konfessionslös stat tryggar vars och ens grundläggande och mänskliga rättigheter, vilka baserar sig på grundlagen och internationella människorättsavtal.” Men grundlagen, de mänskliga rättigheterna och avtalen bygger alltid på olika slags trosföreställningar och övertygelser. De kan uttryckligen inte existera ifall man inte tar ställning för vissa uppfattningar och övertygelser och mot andra uppfattningar och övertygelser.

Ifall det ologiska mål som webbsidan för fram nås, skulle det enbart leda till att de kristna värdena skulle ersättas med andra värden som uppstått ur egna trosföreställningar och övertygelser. I praktiken innebär det att sommarpsalmen ersätts med en annan sång, att religionsundervisningen ersätts med annan undervisning och att riksdagens festgudstjänst ersätts med någon annan ceremoni. Vi kommer aldrig att leva utan någon form av fester, undervisning och ceremonier.

I historien har man redan gjort försök med officiellt religionslösa samhällsformer som byggde på helt andra trosföreställningar och övertygelser än den kristna tron. Bland annat Sovjetunionen och Maos kommunistiska Kina var dylika försök. De övertygade inte genom sin förträfflighet.

Webbsidans Eroakirkosta.fi mål, som bygger på vanföreställningar, måste överges. Däremot borde man koncentrera sig på att på allvar tänka över en hurdan tro och hurdana övertygelser grundar sig på fakta och erbjuder de bästa förutsättningarna för en god samlevnad. Den kristna övertygelsen och tron är inte rädd för en sådan jämförelse.