Från kyrkobesökare till ansvarstagare

Redan länge har man i Finland varit orolig över hur få människor som besöker kyrkan. När endast ungefär sju procent av kyrkans över fyra miljoner medlemmar deltar i gudstjänsterna minst en gång i månaden, kan situationen inte anses vara bra. Hur kommer vi bort från denna nedåtgående trend? Första villkoret är att de som kommer…

Redan länge har man i Finland varit orolig över hur få människor som besöker kyrkan. När endast ungefär sju procent av kyrkans över fyra miljoner medlemmar deltar i gudstjänsterna minst en gång i månaden, kan situationen inte anses vara bra.

Hur kommer vi bort från denna nedåtgående trend? Första villkoret är att de som kommer till kyrkan matas med Guds ord. Ryktet om ett bra matställe går snabbt vidare och får de hungriga i rörelse.

En medicin är att få lekmännen att förbinda sig genom att ge dem ansvar och uppgifter. Det här är något som är välbekant inom väckelserörelser och missionsorganisationer, eftersom inte en enda av dem skulle klara sig med enbart avlönad personal eller kyrkliga medel.

I vår tidning Uusi Tie berättas om ett positivt exempel från församlingen i Haapajärvi där ett antal olika grupper aktivt är med och ordnar söndagens mässor. Som en följd av detta har besökarantalet på ett par år stigit med 24 procent.

När du bär ansvar – även för ett litet delområde – kommer du inte till mässan bara som en utomstående kyrkobesökare för att följa med hur programmet genomförs. Barnfamiljer kan fås med genom att det under predikan ordnas söndagsskola för barnen. Om det redan finns fem söndagsskollärare för ett gudstjänstställe, blir inte ansvaret för tungt för någon.

I oktober deltog jag i en kvällsgudstjänst i All Souls-kyrkan i centrum av London. Församlingens verksamhet präglas av en stor lekmannainsats. Alla bibelgruppsledare, textläsare, välkomnare, förebedjare och andra ansvarstagare utbildas och avdelas för sin uppgift

Kyrkan fylls varje vecka av tusentals åhörare. Den här anglikanska församlingen är lågkyrklig och internationell. Dess kännetecken är Bibelenlig undervisning och förkunnelse av evangeliet. Den världsberömda evangelikala teologen John R. W. Stott, som dog år 2011, verkade åren 1950-1975 som kyrkoherde för All Souls-församlingen. Numera leds församlingen av kyrkoherde Hugh Palmer som också hör till drottning Elisabets prästerskap.

Kyrkan är i flitig användning under veckan när olika frivilliggrupper samlas. Söndagen är den brådaste dagen och den börjar klockan 8 med nattvard. Den första större gudstjänsten börjar 9.30, följande hålls 11.30 och på kvällen hålls ännu en tredje. Varje gudstjänst samlar människor i alla åldrar, men barnfamiljerna är i majoritet på morgonen och ungefär hälften av kvällsgudstjänstens besökare är studenter.

Den 27 oktober predikade en lekman, juristen David Turner. Den för oss kristna matnyttiga, intellektuellt utmanande och evangeliserande predikan motiverade varför Jesus är enda vägen till Gud. Ungefär en halv timme innan mötets början såg jag i kyrkans nedre våning tiotals människor som bad för den kommande gudstjänsten.