Femtio år av Bibel, väckelse och mission

För tidningen Uusi Tie har det under dess femtioåriga historia utkristalliserats tre ledord: Bibeln, väckelse, mission. I tidningen har man öppet valt att förbinda sig vid Bibeln. Världen och kyrkan har betraktats i Bibelns ljus. I tidningen har det alltid funnits utrymme för Bibelundervisning i olika former. Många läsarundersökningar har visat att det är det...

För tidningen Uusi Tie har det under dess femtioåriga historia utkristalliserats tre ledord: Bibeln, väckelse, mission. I tidningen har man öppet valt att förbinda sig vid Bibeln. Världen och kyrkan har betraktats i Bibelns ljus. I tidningen har det alltid funnits utrymme för Bibelundervisning i olika former. Många läsarundersökningar har visat att det är det som läsarna allt mer önskat sig.

Att ha Bibeln som grund har inneburit otaliga – ofta frimodiga – ställningstaganden när det gällt olika företeelser i både samhälle och kyrka. Vissa har tackat för detta och andra har kritiserat det, men det har i varje fall skapat diskussion. Behovet av dylik journalism är fortfarande stort speciellt ur konservativ, biblisk synvinkel. En sådan röst hör klart till minoriteten i dagens Finland och i kyrkan.

Tidningens andra ledord, väckelse, har inneburit artiklar och intervjuer där människor har berättat hur just de har upplevt mötet med Gud i sitt eget liv. En anmärkningsvärd detalj i detta hänseende är den nästan obrutna kedjan av vittnen på tidningens bakpärm. I femtio år har människor berättat hur Gud har mött dem eller vad de har upplevt och lärt sig i livet tillsammans med Gud. Tidningen har också strävat till att rapportera om väckelser som berört många människor, både i hemlandet och utomlands.

Samtidigt har man strävat till att bevara ett kritiskt grepp när man sett osundhet och felaktig undervisning. Huvudvikten har ändå legat på att människor får berätta hur just de har upplevt Guds nåd i sitt eget liv. En sådan linje är mycket naturlig, själva tidningen Uusi Tie föddes ju ur en väckelse. Den började utges mitt i den så kallade femte väckelsens tillväxttid.

Det tredje ledordet, mission, har också styrt Uusi Ties agerande. Eftersom tidningen haft en nära koppling till med Folkmissionen, har man alltid velat utmana sina läsare till missionsansvar och utförligt berätta om vad som händer på missionsfronten på olika håll i världen.

Hur väl har Uusi Tie lyckats i sina linjedragningar? Det återstår för våra läsare att bedöma. Duger dessa ledord fortfarande till att lotsa den femtioåriga tidningen framåt? Absolut. Om det är något som Finland och Finlands evangelisk-lutherska kyrka just nu behöver så är det en väckelse född utifrån Bibelns ord, vilket leder till en ny uppgång för evangelisationsarbetet och missionsverksamheten. På denna linje fortsätter vi och firar jubileumsåret och går ivrigt vidare.