Dörrar öppna för fruktbart arbete i Finland

Enligt undersökningen Usko ja Suomi 2008 (Tro och Finland 2008) finns det årligen upp till 200 000 människor i Finland som ser sig själva som sökare och är intresserade av att ta reda på mer om trosfrågor. De är inte aktivt med i någon verksamhet, men kunde vara intresserade av att delta i någon lämplig...

Enligt undersökningen Usko ja Suomi 2008 (Tro och Finland 2008) finns det årligen upp till 200 000 människor i Finland som ser sig själva som sökare och är intresserade av att ta reda på mer om trosfrågor. De är inte aktivt med i någon verksamhet, men kunde vara intresserade av att delta i någon lämplig kristen verksamhet.

Under de senaste åren har det i Finland uppstått tiotals nya gudstjänstgemenskaper och olika verksamhetsformer som också når unga vuxna. Detta trots att speciellt de unga vuxnas trosuppfattningar som helhet starkt har fjärmats från den kristna tron.

I detta nummer av Uusi Tie berättar vi om en sådan nystartad verksamhetsform i Åbo. Vi kristna borde inte nöja oss med att bedriva verksamhet bara för människor som redan är med i verksamheten. Det är viktigt att tänka efter hur vi kunde nå dem som inte just nu är med i någon kristen verksamhet.

Några gemensamma drag är iögonfallande i sammanhang där också nya människor börjar samlas omkring Guds ord. För det första måste budskapet klart hållas fram. Annars blir ju hela verksamheten onödig ur kristen synvinkel. Människorna orkar inte någon längre tid samlas och lyssna på något som inte stärker och bygger upp. Innehållet är oersättligt. Det finns en efterfrågan på goda ordets förkunnare och lärare. Mycket viktigt är också att både singlarnas och barnfamiljernas behov beaktas. Småbarnsfamiljer kommer sig knappast iväg någonstans om inte deras barn på något sätt har beaktats i verksamheten.

Även att göra saker tillsammans och bära ansvar betonas. Sådant har redan länge stått högt i kurs inom den kristna verksamheten. Det behövs människor som har gåvor att bygga fungerande gemenskaper. I detta byggande och i att få nya med behövs alla kristna. Ledarna kan inte göra detta arbete ensamma. Samtidigt blir herdeuppdraget och en själavårdande atmosfär viktigt. I en läromässigt och etiskt förvirrad tid behövs det herdar som ödmjukt närmar sig människorna men samtidigt är läromässigt klara och verksamhetsmässigt frimodiga. Ingen kräver fullkomlighet. Tvärtom, att erkänna sin egen bristfällighet och mänsklighet ger ofta mer trovärdighet. Äktheten tilltalar.

Detsamma gäller vikten av att se den enskilda människan. En ungdomsarbetare berättade hur han genom att koncentrera sig på en ny ungdom åt gången och visa den personlig uppmärksamhet på några år hade byggt upp det egna ungdomsarbetet från noll till över trettio unga som regelbundet samlades tillsammans.

Nu behövs sådana som är beredda att vara trogna i det lilla och med sina egna gåvor och möjligheter göra det som de kan. När vi håller fram Guds ord, gör Gud genom sitt ord det som vi inte kan. Han föder andligt liv också där det inte finns just nu.