Den lutherska trons diamanter

”Gud som gjorde döda ben levande, kan ge väckelse här i norr också idag.” Om vi inte tror på detta, behöver vi revidera vår gudsbild. Det förkunnade Rolf Kjøde, som hör till de centrala påverkarna inom Norges lutherska väckelsekristenhet, vid en retreat för Folkmissionens ansvarstagare senaste veckoslut. Gästtalaren Kjøde nämnde bland annat den lutherska trons...

leif-pk”Gud som gjorde döda ben levande, kan ge väckelse här i norr också idag.” Om vi inte tror på detta, behöver vi revidera vår gudsbild. Det förkunnade Rolf Kjøde, som hör till de centrala påverkarna inom Norges lutherska väckelsekristenhet, vid en retreat för Folkmissionens ansvarstagare senaste veckoslut. Gästtalaren Kjøde nämnde bland annat den lutherska trons centrala diamanter. Till dem hör enligt honom Guds ord, rättfärdiggörelse av tron allena, sakramenten, åtskiljandet av lag och evangelium samt det allmänna prästadömet.

Kjøde anser det vara bra att lutheranerna under de senaste årtiondena i allt högre grad har deltagit i gemensamma förhandlingar med den övriga kristenheten, speciellt med den väckelsekristna, evangelikala världen. Enligt honom borde lutheranerna ändå inte vara med i dessa internationella sammanhang endast för att lära av andra. Lutheranerna borde också starkt framhålla sin egen bekännelses centrala betoningar. Det borde man göra uttryckligen för att lutherdomen betonar sådana bibliska sanningar som är speciellt viktiga och centrala för alla världens kristna.

Lutherdomens diamanter är diamanter för varje troende människa. Som lutheraner håller vi inte fast vid vissa läror bara för att vi är lutheraner. I vår tro borde det inte i sista hand finnas något sådant oöverlåtligt som inte är det också för alla andra kristna i världen. Om vår tro består av oöverlåtliga trosföreställningar som bara är till för lutheraner, då är vi sekteristiska.

Kristna kan säkert ha vissa mindre betydelsefulla övertygelser som är bundna till kultur och tid. Men det som är centralt, oöverlåtligt och bestående, måste vara det för alla kristna. På denna trons oöverlåtliga kärna grundar sig också all kristen gemenskap. Kristnas gemenskap grundar sig nämligen inte på nationalitet, kultur, språk eller någon annan föränderlig faktor. Den grundar sig på en gemensam tro.

Tillsammans med andra lutherska ledare håller Kjøde på att bygga ett internationellt nätverk av lutherska väckelsekristna. Hörnstenar för detta närverksbygge är vår lutherska tros centrala betoningar som vi finner i Bibeln och den lutherska bekännelsen. Betoningen av dessa, och efterföljande praxis, födde för snart 500 år sedan den då genomförda reformationen som sköljde över Europa och till sist påverkade hela världen.

Också idag är förutsättningen för väckelse en återgång till trons diamanter, i förkunnelse och praktik. Utan en sådan återgång blir allt tal om väckelse bara ytliga krusningar som inte bär bestående frukt.