Naiset ovat miehiä uskonnollisempia kristityissä maissa, mutta eivät muslimimaissa

Pew Research -tutkimuskeskus analysoi aineistoa miesten ja naisten uskonnollisuudesta eri maissa.

RGB_Pew_Prew-Research
Sukupuolten kuilu uskonnollisiin tilaisuuksiin osallistumisessa. Oranssilla värjätyissä maissa naiset ovat miehiä aktiivisempia, sinisillä merkityissä maissa taas miehet ovat naisia aktiivisempia. Harmailla merkityissä maissa sukupuolten välillä ei ole tilastollisesti merkittäviä eroja. Valkoisella merkityt maat eivät kuulunueet tutkimukseen. Kuva: Pew Research Center

 

Pew Research -tutkimuskeskus analysoi aineistoa miesten ja naisten uskonnollisuudesta eri maissa.

Kristityissä maissa naiset ovat miehiä uskonnollisempia, mutta muslimimaissa sukupuolten välillä ei ole vastaavaa eroa. Tämä käy ilmi tuoreesta Pew Research -tutkimuskeskuksen tutkimuksesta. Tutkimuksessa selvitettiin uskonnollisiin tilaisuuksiin osallistumisen lisäksi ihmisten rukousaktiivisuutta, uskonnon tärkeyttä ja uskomuksia.

Kun 61 prosenttia kristityistä naisista ilmoitti rukoilevansa päivittäin, miehistä vastaava osuus oli 51 prosenttia. Muslimeilla ei vastaavaa ”sukupuolikuilua” ilmennyt, sillä naisista 72 prosenttia ja miehistä 71 prosenttia sanoi rukoilevansa päivittäin.

Kristityistä naisista 68 prosenttia ilmoitti uskonnon olevan ”hyvin tärkeä” heidän elämässään, kun taas miehistä näin vastasi 61 prosenttia. Joissain maissa sukupuolten kuilu oli paljon suurempi. Esimerkiksi Etelä-Koreassa miesten ja naisten välillä ilmeni 23 prosenttiyksikön kuilu. Muslimien parissa sen sijaan 76 prosenttia sekä miehistä että naisista ilmoitti uskonnon olevan heille erittäin tärkeää.

Muslimimiehet käyvät naisia useammin moskeijassa

Jos muslimimiehet ja -naiset näkevätkin uskonnon yhtä merkityksellisenä elämässään, heidän välillään on kuitenkin eroja uskonnollisiin tilaisuuksiin osallistumisessa. Merkittävästi suurempi osa muslimimiehistä osallistuu viikoittain uskonnollisiin tilaisuuksiin kuin musliminaisista. Niissä 39 maassa, jotka olivat selvityksessä mukana, miehistä 70 prosenttia osallistui viikoittain tilaisuuteen, kun taas naisista osallistui alle puolet (42 %).

Kuilu selittyy tutkimuksen mukaan sillä, että useimmissa islamilaisissa maissa muslimimiesten oletetaan osallistuvan perjantaipäivän rukoushetkeen moskeijassa, kun taas naiset voivat täyttää uskonnolliset velvollisuutensa myös rukoilemalla moskeijan ulkopuolella.

Kristityillä naisten osallistuminen uskonnolliseen tilaisuuteen on sen sijaan yleisempää kuin miehillä. Niissä 53 maassa, joista aineistoa kerättiin, 53 prosenttia kristityistä naisista osallistui viikoittain hengelliseen tilaisuuteen. Miehistä vastaava osuus oli 46 prosenttia.

Saharan eteläpuolisessa Afrikassa ei merkittäviä eroja sukupuolten välillä

Tutkimusraportissa todetaan, että uskontotutkijat ovat jonkin aikaa pohtineet syitä sukupuolten välisiin kuiluihin uskonnollisessa sitoutumisessa. Tutkijat näkevät tämän olevan usean tekijän summa, mutta ei ole yksimielisyyttä siitä, mitä nuo tekijät ovat.

Pew Researchin analyysin mukaan aineistosta käy ilmi, että niissä maissa, joissa naiset ovat mukana työelämässä, miesten ja naisten välinen kuilu uskonnollisuuden suhteen on pienempi kuin maissa, joissa naiset eivät osallistu työelämään.

Tutkimuksesta käy myös ilmi, että eri maiden välillä sukupuolten kuilu vaihtelee. Naisten ja miesten uskonnolliseen osallistumiseen vaikuttavat siis kulttuurilliset ja kansalliset tavat ja uskomukset. ”Saharan eteläpuolisessa Afrikassa tutkimus löytää vain pieniä sukupuolten eroja niin kristittyjen kuin muslimiväestön parissa. – – Tämä johtuu korkeammasta uskonnollisuuden asteesta molemmilla sukupuolilla. Esimerkiksi Ghanassa 89 prosenttia kristityistä naisista ja miehistä sanoo uskonnon olevan erittäin tärkeä heidän päivittäisessä elämässä.”

Tutkimuksessa oli mukana Yhdysvallat, Kanada, Australia, valtaosa Etelä-Amerikan maista sekä vajaa puolet Afrikan, Euroopan ja Aasian maista. Pohjoismaat eivät olleet edustettuina.