Onko kirkon kanta avioliittoon epäselvä?

Kirkkoa hoputetaan ottamaan kantaa asioihin, joihin se on jo reagoinut, toisinaan montakin kertaa. Jankutuksen syynä näyttää olevan tyytymättömyys saatuihin vastauksiin.

Kirkolliskokouksessa on keskusteltu avioliitosta runsaasti uuden avioliittolain hyväksymisen jälkeen. KUVA: UNSPLASH

Kirkolliskokouksessa on keskusteltu avioliitosta runsaasti uuden avioliittolain hyväksymisen jälkeen. KUVA: UNSPLASH

Kirkkoa hoputetaan ottamaan kantaa asioihin, joihin se on jo reagoinut, toisinaan montakin kertaa. Jankutuksen syynä näyttää olevan tyytymättömyys saatuihin vastauksiin.

Kirkon päätettävä pian homoparien vihkimisestä, Helsingin Sanomat vaati otsikossaan 19. kesäkuuta. Jutussa viitattiin Oulun hallinto-oikeuden tekemään päätökseen, jossa kumottiin Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin antama kirjallinen varoitus Árpád Kovácsille, joka tuomiokapitulin ennakkovaroituksesta piittaamatta vihki samaa sukupuolta olevan parin avioliittoon.

Oulun hiippakunnan tuomiokapituli katsoi, että pastori Kovács oli toiminut vastoin pappisviran velvollisuuksia ja pappislupausta.

Koska hallinto-oikeuden päätös syntyi äänestystuloksena äänin 2–1, tuomiokapituli hakee asiasta ennakkopäätöstä korkeimmalta hallinto-oikeudelta, jotta oikeustila asiassa ei jäisi epäselväksi.

Tuomiokapitulin käsityksen mukaan avioliittolakia muutettaessa ei tarkoitettu muuttaa kirkollisen vihkimisen edellytyksiä.

– Hallinto-oikeuden tulkinta on ongelmallinen myös kirkon perustuslain suojaaman uskonnollisen autonomian kannalta, lakimiesasessori Mari Aalto toteaa tuomiokapitulin tiedotteessa.

Olemme siis tilanteessa, jossa hallinto-oikeus kumoaa kirkon sisäisen kurinpitomenettelyn toimielimeltä, jolle tehtävä kuuluu.

”Jos yhteiskunta on valmis menemään eteenpäin suvaitsevaisuuden ja oikeudenmukaisuuden tielle, niin minun mielestä kirkolla ei tarvita mitään autonomiaa, jos se jarruttaa sitä”, Árpád Kovács kuittasi Radio Deille 19. kesäkuuta.

Ei avioliittokäsityksen laajentamiselle ja vihkioikeudesta luopumiselle

Helsingin Sanomien mukaan ”kirkko joutuu nyt valitsemaan, laajentaako se avioliittokäsityksensä koskemaan myös homopareja, luopuuko se vihkimisistä kokonaan vai jatkaako se vain heteroparien vihkimistä”.

Mutta kaikkiin näihin vaihtoehtoihin kirkko on jo ottanut jo kantaa. Kirkon kanta ei ole yksittäisen jäsenen, edes piispan kommentti, vaan kirkkolaivan linjan määrittää sen ylin päättävä elin, kirkolliskokous.

Toukokuussa 2018 kirkolliskokouk­sen täysistunnossa päätettiin olla laajentamatta kirkon avioliittokäsitystä. Silloin pyydettiin piispainkokousta edistämään kunnioittavaa keskustelua ja edelleen selvittämään vaihtoehtoja avioliittokäsityksestävallitsevan erimielisyyden ratkaisemiseksi.

Jännitteet siis tunnustettiin, mutta kirkon avioliittokäsitystä ei muutettu. Samoin toukokuussa vuonna 2018 kirkolliskokous päätti olla luopumatta vihkioikeudestaan.

Päätöksistä huolimatta kymmenet papit ovat ilmoittaneet vihkivänsä samaa sukupuolta olevia pareja, ja tuomiokapitulit ovat antaneet erilaisia sanktioita vihkimisiä toimittaneille. Mutta mikä sitten on kirkon kanta avioliittoon?

Entäpä avioliitto?

Kirkossa ja aivan erityisesti kirkolliskokouksessa avioliitosta on keskusteltu runsaasti uuden avioliittolain hyväksymisen jälkeen, toisinaan aivan läkähdyksiin saakka.

Yleisvaliokunnan mietintö 3/2015 summaa käytyä keskustelua ja avioliitosta tehtyjä linjauksia. Mietinnön mukaan ”Suomen evankelis-luterilaisen kirkon käsitys avioliitosta on ilmaistu useissa lähteissä. Niistä keskeisimmät aikajärjestyksessä ovat:

Kirkon kanta ei ole yksittäisen jäsenen, edes piispan kommentti, vaan kirkkolaivan linjan määrittää sen ylin päättävä elin, kirkolliskokous.

1. Kasvamaan yhdessä – piispojen kannanotto perheestä ja seksuaalisuudesta, 1984.

2. Katekismus. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kristinoppi, 1999.

3. Kirkkohallituksen lausunto oikeusministeriölle, 1999.

4. Kirkolliskokouksen perustevaliokunnan mietintö 2/2003.

5. Kirkollisten toimitusten kirja. Avioliittoon vihkiminen, avioliittoon siunaaminen, morsiusmessu, 2004.

6. Rakkauden lahja – piispojen kirja perheestä, avioliitosta ja seksuaalisuudesta 2008.

7. Parisuhdelain seuraukset kirkossa. Piispainkokouksen selvitys 2010.

8. Kirkolliskokouksen perustevaliokunnan mietintö 4/2010.

9. Kirkkohallituksen hallitusohjelmatavoitteet 2011–2014, 2010.”

Kaikissa näissä asiakirjoissa avioliittoa pidetään ”Jumalan asettamana liittona, jonka osapuolina ovat mies ja nainen”.

Näiden päätösten, ohjeistusten ja linjausten jälkeen voisi kysyä, mikä vielä on epäselvää.

Näyttääkin siltä, että kirkon kanta avioliittoon ei ole muuttunut, mutta kirkkoon kohdistuva paine on saanut monet, myös kirkon työntekijät, kokemaan, että kirkon kanta on väärä. Osa viranhaltioista on myös päättänyt toimia vastoin kirkon avioliittokantaa.

Kenen palveluksessa papisto on?

Árpád Kovack totesi Radio Deille kokevansa virkamiehenä olevansa velvoitettu vihkimään samaa sukupuolta olevan parin, sillä valtio on antanut kirkolle vihkioikeuden.

Avioliittokeskustelun uusi kysymys onkin, keiden palveluksessa Suomen ev.lut. kirkon papit ovat: kirkon vai valtion? Mikäli papit ovat ensisijaisesti valtion virkamiehiä, mikä rooli piispoille ja tuomiokapituleille jää?

Vuonna 2015 kirkolliskokous hyväksyi mietinnön, jossa todettiin:

”Valiokunta pitää myös selvitettynä sitä, että evankelis-luterilaisen kirkon pappi on avioliittolain, kirkkolain ja kirkkojärjestyksen nojalla velvollinen toimittamaan kirkollisen vihkimisen kirkkokäsikirjan mukaisesti. Muulla tavoin toimiminen olisi vastoin pappisviran velvollisuuksia. Papilla ei ole yleistä vihkimisoikeutta, vaan hän toimittaa vihkimisen kirkkojärjestyksen ja kirkkokäsikirjan antamilla edellytyksillä.”

Tämä linjaus lienee ollut Oulun tuomiokapitulin mielessä, kun se päätti antaa kirjallisen varoituksen Árpád Kovácsille.